Privacy

Privacy Verklaring in het kader van de AVG m.i.v. 25 mei 2018
De Vereniging Historisch Spijkenisse is statutair gevestigd aan de Anjerstraat 36, 3202 GH te Nissewaard en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de per 25 mei 2018 ingaande nieuwe Europese en dus Nederlandse privacy wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Deze privacy verklaring c.q. privacy statement informeert jullie onder andere over:
− De gegevens die het bestuur van jullie verzamelen en voor welke doeleinden het bestuur
deze gebruiken.
− De maatregelen die het bestuur heeft genomen om jullie persoonlijke informatie te
beveiligen.
− Welke rechten jullie hebben met betrekking tot jullie persoonlijke gegevens en hoe jullie
deze rechten kunnen uitoefenen.
Onze secretaris R. van Houten is de functionaris gegevensbescherming van de Vereniging
Historisch Spijkenisse. Hij is te bereiken via info@historischspijkenisse.nl.

Contactgegevens:
Vereniging Historisch Spijkenisse
Anjerstraat 36
3202 GH Nissewaard
Tel. 06 5351 6374


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Vereniging Historisch Spijkenisse hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze Privacy policy wilt het bestuur heldere en transparante informatie geven over hoe het bestuur omgaat met persoonsgegevens. Het bestuur doet er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Historisch Spijkenisse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 25 mei 2018. De Vereniging Historisch Spijkenisse verwerkt jullie persoonsgegevens doordat jullie deze zelf aan het bestuur hebben verstrekt i.v.m. het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging.
Hieronder vinden jullie een overzicht van de persoonsgegevens welke het bestuur verwerkt:
− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Telefoonnummers, hetzij mobiel, hetzij privé, hetzij beide
− E-mailadres(sen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag het bestuur persoonsgegevens verwerkt
Vereniging Historisch Spijkenisse verwerkt jullie persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Jullie te kunnen bellen of e-mailen om jullie te informeren c.q. te raadplegen t.a.v.
deelname aan bijv. uitjes, excursies en overige activiteiten van de vereniging zoals bijv.
ledenvergaderingen.
− Jullie te informeren over wijzigingen in uitvoering van ons beleid om welke redenen ook
− jullie een herinnering te sturen bij betalingsachterstanden zoals contributie
− versturen van nieuwsbrieven en/of clubbladen


Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Historisch Spijkenisse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder van de Vereniging Historisch Spijkenisse) tussen zit. Vereniging Historisch Spijkenisse gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen: legale Windows of Lynux als basissoftware, Microsoft Office legale software voor abonnement beheer en nieuwsbrieven, legale anti software programma(s). Tevens daar waar nodig of vereist Adobe pdf format.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vereniging Historisch Spijkenisse bewaart jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jullie gegevens worden verzameld. M.a.w. jullie persoonsgegevens worden door Vereniging Historisch Spijkenisse opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat jullie lid zijn en daarna alleen in de financiële administratie volgens de fiscale termijn voor een periode van maximaal 7 jaar en daarna vernietigd. Jullie gegevens zijn alleen bereikbaar voor de volgende bestuursleden van de vereniging welke ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, te weten de
secretaris t.b.v. bijhouden van de ledenlijst, versturen van de (digitale) nieuwsbrieven en alle andere werkzaamheden welke functioneel het werk van de wethouder omvat, de penningmeester t.b.v. de contributiegelden en de voorzitter t.b.v. algemeen overzicht. Optie: Indien je niet langer lid bent van onze vereniging wilt het bestuur graag je gegevens behouden t.b.v. uitnodiging speciale evenementen zoals bijv. een reünie. Jullie kunnen te allen tijde de vereniging verzoeken je gegevens uit haar bestand te verwijderen. Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Historisch Spijkenisse verkoopt of geeft jullie gegevens niet door aan derden. Onder derden kan worden verstaan overheidsdiensten zowel gemeentelijk als rijks en diensten op basis van nieuwsgaring en sociale media. Vereniging Historisch Spijkenisse blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Vereniging Historisch Spijkenisse kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien jullie als
belanghebbende of derden welke geen binding hebben met de stichting op één of andere manier via mailwisseling, brief, brochure, geluidsdragers, tape, usb etc. de gegevens van de vereniging clandestien hebben bemachtigd en deze hebben geopenbaard om de vereniging in diskrediet te brengen. De vereniging zal onmiddellijk de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Vereniging Historisch Spijkenisse gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken t.b.v. haar website https://www.historischspijkenisse.nl. Vereniging Historisch Spijkenisse is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over het cookiegebruik. De cookies bewaren geen persoonsgegevens, jullie IP-adres kan niet worden gelokaliseerd en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De website https://www.historischspijkenisse.nl is beveiligd met een SSL-certificaat waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden zoals eventueel te downloaden formulieren. Kenbaar via een slotje. De website zal voorzien worden van een disclaimer met verwijzing naar deze privacy statement. De website https://www.historischspijkenisse.nl is de algemene website van de vereniging. De Facebook pagina https://www.facebook.com/groups/664440884068616 is de algemene Facebook pagina van de vereniging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om jullie eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door Vereniging Historisch Spijkenisse en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jullie bij het bestuur een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die het bestuur van jullie beschikken in een computerbestand naar jullie of een ander door jullie genoemde organisatie te sturen. Wij wijzen jullie er echter wel op dat intrekken van de toestemming van verwerking van jullie persoonsgegevens zolang jullie lid blijven zal leiden tot een onwerkbare situatie en de vereniging daaraan geen gehoor zal geven.
Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jullie persoonsgegevens sturen naar info@historischspijkenisse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging door jullie is gedaan vragen wij jullie een kopie van jullie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jullie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jullie privacy. Het bestuur reageert zo snel mogelijk maar binnen vier weken op jullie verzoek. Vereniging Historisch Spijkenisse wilt jullie er tevens op wijzen dat jullie de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe het bestuur van de vereniging persoonsgegevens beveiligt
Vereniging Historisch Spijkenisse neemt de bescherming van jullie gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jullie de indruk hebben dat jullie gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met onze secretaris via info@historischspijkenisse.nl.
Vereniging Historisch Spijkenisse behoudt het recht deze privacy statement indien nodig te wijzigen c.q. aan te passen op basis van nieuwe gezichtspunten of op aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jullie als belanghebbenden zullen op dat moment terstond worden ingelicht en een nieuw exemplaar worden toegestuurd voor kennisgeving. Mogen jullie nog met vragen zitten, dan hoort het bestuur dat natuurlijk graag.